Comisia de evaluare și asigurare a calității

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității – Componență

Coordonator comisie director prof. Marinescu Vasile
Responsabil comisie prof. Sorescu Maria
Membri prof. Roșu Alina
prof. Marinescu Elena
Reprezentant sindical prof.  Preda Marioara
Reprezentant Consiliul Consultativ al Comitetului de Părinți Hințescu Olivia
Reprezentant Consiliul Local Șerbănoiu Răzvan Ionuț
Reprezentant Consiliul Consultativ al elevilor Grădinaru George Florin

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI 2023-2024
PLANIFICAREA CALENDATISTICĂ A ACTIVITĂŢII CEAC AN ŞCOLAR 2023-2024

ATRIBUŢII/RESPONSABILITĂŢI ALE MEMBRILOR CEAC 2023-2024

Nr. crt.

 

 

Numele si prenumele membrilor din comisie Roluri specifice             Sarcini specifice și activități corelate
 1. Marinescu Vasile Coordonator ·         Monitorizează şi supervizează activitatea comisiei

·         Autoevaluarea activităţii comisiei

·         Realizează observarea lecţiilor prin asistenţe la ore

·         Reprezintă Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în raporturile cu I.S.J.Argeş, Ministerul Educaţiei, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

·         Coordonează elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J. Argeş, pe care le înaintează, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral, I.S.J. Argeş, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei, cât şi ARACIP;

 

2. Sorescu Maria Responsabil ·         Reprezintă Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Argeş, Ministerul Educaţiei, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;

·         Coordonează elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;

·         Coordonează activităţile de evaluare la nivel de catedre în vederea sincronizării acţiunilor de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;

·         Realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;

·         Informează conducerea unităţii, I.S.J.Argeş, Ministerul Educaţiei, ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;

·         Elaborează raportul de autoevaluare, precum şi planurile de îmbunătăţire aferente;

·         Elaborează anual RAEI;

·         Efectuează asistenţe la ore;

·         Coordonează elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J. Argeş, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral, I.S.J. Argeş, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei, cât şi ARACIP;

·         Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J.Argeş, ARACIP, Ministerul Educaţiei.

·         Întocmeşte graficele de asistenţe la lecţie.

3. Marinescu Elena Membru ·         Monitorizează întocmirea portofoliului de evaluare;

·         Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

·         Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Piteşti;

·         Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

·         Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;

·         Îndeplineşte calitatea de membru al subcomisiei de selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor, de secretar al subcomisiei de contestaţii

·         Elaborează raportul de autoevaluare, precum şi planurile de îmbunătăţire aferente;

·         Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, I.S.J. Arges, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei cât şi ARACIP.

4. Roșu Alina Membru ·         Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;

·         Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești;

·         Elaborează raportul de autoevaluare, precum şi planurile de îmbunătăţire aferente;

·         Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

·         Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;

·         Îndeplineşte calitatea de secretar al subcomisiei de de selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor, de responsabil al subcomisiei pentru contestaţii;

·         Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, I.S.J. Arges, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei cât şi ARACIP.

5. Preda Marioara Reprezentant al sindicatului ·         Asigură respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice;

·         Facilitează dialogul între comisie şi cadrele didactice;

·         Participă la elaborarea politicilor şi procedurilor pentru fiecare domeniu al activităţii din Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Piteşti;

·         Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

·         Participă la elaborarea planului de evaluare la nivelul instituţiei şcolare;

·         Îndeplineşte calitatea de responsabil al subcomisiei pentru elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor;

·         Participă la elaborarea rapoartelor de monitorizare internă, a rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi a planurilor de îmbunătăţire, ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral, I.S.J. Arges, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei cât şi ARACIP.

6. Hințescu Olivia Reprezentantul Consiliului Consultativ al Comitetului de Părinţi ·         Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

·         Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima” Piteşti;

·         Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii.

·         Asigură  participarea comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii ;

7. Grădinaru George Florin Reprezentantul Consiliului Consultativ al  Elevilor ·         Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

·         Asigură  respectarea drepturilor elevilor;

·         Facilitează dialogul între comisie şi elevi;

·         Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii.

8. Șerbănoiu Răzvan Ionuț Reprezentantul Consiliului Local ·         Participă la şedinţele Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

·         Asigură consultarea beneficiarilor şi clienţilor educaţiei în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Liceul Tehnologic “Dimitrie Dima” Piteşti;

·         Propune activităţi pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii pentru Asigurarea Calităţii.

·         Asigură  participarea comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii ;