Management

Director: Prof. Marinescu Vasile
Director adj.: Prof. Bucurescu Iuliana
Coordonator pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare: Prof. Costache Geanina Nicoleta

Directorul

PLAN MANAGERIAL DIRECTOR – 2023-2024

 • Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu legislația privind învățământul, în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile prezentului Regulament.
 • Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.
 • Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special.
 • În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;

b) organizează întreaga activitate educațională;

   1. răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;
   2. asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
   3. coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ;
   4. asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;
   5. încheie parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
   6. prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și/sau conducerii asociației de părinți;

Directorul adjunct

PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT – 2023-2024

Îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.

Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

PLAN MANAGERIAL CONSILIER EDUCATIV – 2023-2024

Are următoarele atribuții:
– coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învățământ;
– avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei/grupei;
– elaborează proiectul programului/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlare și ministerul educației, în urma consultării părinților și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
– elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
– identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;
– prezintă consiliului de administrație, rapoarte semestriale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
– diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
– facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
– elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;